תנאי שימוש באתר 010

ברוכים הבאים לאתר www.010.co.il (להלן: "האתר”).
האתר מנוהל ומופעל על ידי חברת 010 מחשוב ענן בע"מ (להלן: "010”).
השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים.
בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
באתר תמצא תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה, גם להסכם מקוון המתייחס אליהם באופן מיוחד.
תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר נייד אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מכשירי כף יד וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

השימוש באתר:
הנך רשאי להשתמש בתכנים ו\או בשירותים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן.
אין להשתמש בתכנים ובשירותים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של 010 לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (במידה תינתן).
הנך רשאי להשתמש באתר ובשירותיו למטרות שלשמם נרכשו בלבד.
אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים ו\או בשירותים של 010, לרבות במחשבים אחרים או באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית.
אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, או ספק צד שלישי - המשנים את עיצובם או את אופן הופעתם.
הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.

שירותים הדורשים רישום:
באתר תמצא שירותים הטעונים הרשמה.
תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות.
השימוש בחלק מהשירותים הטעונים רישום כרוך בתשלום. ההוראות המתייחסות לתשלום יימצאו אף הן בהסכם המקוון הנלווה לשירות, אותו תתבקש לאשר.
בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, עיר וארץ מגוריך, את פרטי כרטיס האשראי שלך (אם השירות כרוך בתשלום) וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה למחלקת שירות הלקוחות של 010 או באופן מקוון באתר השירות.
הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות 010.
אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת.
010 לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של 010 המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.
בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות.
010 רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות ו\או לשנות את דרכי הזיהוי הקיימות.
שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.
010 רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית 010 לבטל את רישומך לאתר ו\או לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:
אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;
אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע ב-010 או בצדדים שלישיים כלשהם,
לרבות מנויים אחרים או ספקים של 010;
אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר;
אם לא השתמשת בשירות במשך תקופה רצופה העולה על 30 יום, גם לאחר שניתנה לך על כך הודעה בדואר אלקטרוני:
אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא;
אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום);
אם יש לך חוב כספי ל- 010, או לכל תאגיד בשליטתה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

שינויים באתר:
010 תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו.
010 תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.
שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב.
לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי 010 בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית 010 להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם.
010 תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק 010 את החומר הכלול באת ולמשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

סמכות שיפוט:
סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו\או בשירותים המצויים באתר ו\או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם ההסכמים המקוונים הפרטניים הנלווים לשירותים מסוימים באתר, תובא בפני בית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.