הסכם תנאים כללי לשרותים מנוהלים

1 הגדרות

בהסכם זה:
"החברה - 010 " - 010 מחשוב ענן בע"מ;
"הלקוח" - מזמין השירות מהחברה;
"הזמנת השירות" - הזמנת הלקוח לשירות, לרבות תיאור המוצרים באתר החברה.
"תוכנית" - שרות המוצע על ידי החברה אשר יכול לכלול מספר מסלולים.
"מסלול" - שירות המוצע לתקופת התחייבות כמספר החודשים בתוכנית. בדרך כלל יכללו המסלולים את התקופות הבאות: חודש אחד, 6 חודשים, 12 חודשים, 36 חודשים.
"דמי מנוי" - התשלום שיחויב בו הלקוח מידי חודש עבור החודש הקודם או חלק ממנו.


2 ההסכם

2.1 הסכם תנאים כלליים זה (להלן: התנאים) יחד עם הזמנת השירות, מהווים יחד את ההסכם שבין הלקוח לחברה (להלן: ההסכם).
2.2 במקרה בו נקבעו תנאים בהזמנת השירות אשר שונים מאלו המפורטים בתנאים כלליים יגברו התנאים הקבועים בהזמנת השירות.
2.3. לא יהיה כל תוקף לכל הצהרה או הבטחה או מצג אשר אינם כלולים בהסכם זה, אלא אם כן נוספו על ידי החברה בכתב בהודעה ללקוח לאחר תחילתו שלהסכם זה.
2.4 החברה רשאית לשנות את הוראות ההסכם, כולן או חלקן, באופן שתוקף השינוי יחל במועד חידוש תקופת ההסכם כמפורט בסעיף 14 להלן. במקרה של שינוי נסיבות שאינו בשליטת החברה, שיחייב שינוי מהותי בתנאי ההסכם, רשאית החברה לשנות את ההסכם באופן שתחולת השינוי תהיה מיידית. במקרה כאמור חהחה הלקוח רשאי לסיים את ההתקשרות תוך 30 ימים ממועד הודעת החברה על השינוי בהסכם.
2.5 הלקוח מצהיר כי יש לו הסמכות והזכות להתקשר באמצעות הסכם זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מצהיר הלקוח כי אין בדין ו/או בחוזה ו/או במסמכי התאגדות מניעה כלשהי מהתקשרותו בהסכם זה. במקרה של לקוח שהוא יחיד, הלקוח מצהיר כי הוא בגיר.


3 מתן השירות

3.1 החברה תספק ללקוח את השירות שהזמין, כפי שהוא מתואר בהזמנת השירות.
3.2 במקרה שהלקוח חרג מהיקף השירות כפי שהוגדר בהזמנת השירות, לעניין תעבורת הנתונים, נפח הזיכרון, נפח דיסק או כל מגבלה אחרת כפי שנקבעה בהזמנת השירות, רשאית החברה לחייב את הלקוח בתשלום לפי התעריפים המקובלים אצלה במועד ביצוע החריגה, או להגביל את הלקוח להיקף השימוש.
3.3 השירותים שמספקת החברה עלולים מעצם טבעם להיות נתונים להפסקות ו/או הפרעות ו/או תקלות טכניות שונות, לרבות תקלות בתכנה, בחומרה, בקווי תקשורת, או בתשתית הפיזית של החברה, לרבות הפרעות/הפסקות זמניות או קבועות וכן כפופים לעומסי התעבורה ברשת האינטרנט העולמית והמקומית.
3.4 שירותי גיבוי של מידע הלקוח כלולים כחלק מחבילת השירות במקרים שבהם הדבר מפורט בהזמנת השירות.
3.5 לחברה שיקול דעת מוחלט לבחור בציוד המתאים לשם אספקת השירותים ללקוח, מתוך הציוד הנמצא אצלה או ציוד אחר שתרכוש לשם כך. השירות ללקוח יינתן על ידי החברה במחשבים שמיקומם בישראל או בכל מדינה אחרת לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה.
3.6 אספקת השירות מותנית במילוי כל התחייבויות הלקוח על פי ההסכם. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אספקת השירות מותנית בתשלום מראש של דמי השירות עבור תקופת השירות. לא בוצע תשלום מראש, במועד הזמנת השירות או במועד חידוש השירות, רשאית החברה להפסיק באופן מיידי את השירות ללקוח.


4 מתן תמיכה טכנית

4.1 החברה מספקת שירותי תמיכה טכנית במהלך עסקים רגיל במתכונת של 24 שעות ביום 7 ימים
בשבוע 364 ימים בשנה (למעט יום כיפור(.
4.2 שירותי התמיכה הניתנים כוללים טיפול בקריאות שירות טכניות הקשורות למוצרים שרכש הלקוח במסגרת הזמנתו.
4.3 שירותי התמיכה הטכנית יינתנו אך ורק כאשר התקלה חלה בשרות הניתן על ידי החברה ו/או - באחריותה.
4.4 פרטי מוקד השרות להתקשרות:
טלפון: 1-700-554-010
אי מייל:
4.5.קווי התשתית המשמשים לצורך מתן השירותים, אביזרים, ציוד קצה וציוד אחר הנמצאים ברשות הלקוח אינם נכללים במסגרת השרות ו/או האחריות הניתנים על ידי החברה
4.6 קריאת שרות לאתר - במידה ונדרש טכנאי החברה להגיע אל אתר הלקוח לשם טיפול בתקלה - ישלם הלקוח את דמי הטיפול הנדרשים בהתאם למחירון החברה.
4.7 להלן יפורטו סוגי הקריאות ודרגות סדרי העדיפות למתן פתרון בעיות ללקוח, בכל הקשור למתן מענה של החברה בפתיחת קריאה בנוגע לתקלה בשירות הגיבוי.

הערה: סוג הקריאה שיינתן ללקוח כמפורט להלן ייקבע בהתאם לתוכנית שאליה יתחייב הלקוח ולשירות שיזמין מהחברה.


רמה 3 (נמוכה)

סיווג: שאלה או בעייה כללית שאין לה השפעה תפעולית על מערכת הלקוח.

מענה לקריאה: 08:00 עד 18:00, ימי חול

זמן מענה: עד 6 שעות

אירוע לדוגמה:

·         שאלה בנוגע לחיוב או מסמכים

·         בקשה להזיז או לערוך שירותים מחדש

·         שאלה כללית בנוגע לפעולת השירות

·         דיווח אודות בעיות הפקה

·         ייעוץ ומתן הנחיות כלליות

·         שיפורים בנוגע לשירות

קריאות שנתקבלו יטופלו על בסיס סדר כניסתן, וייפתרו בדרך כלל תוך יום אחד.

רמה 2 (בינונית)

סיווג: הלקוח או החברה זיהו שגיאה או ליקוי אפשריים בשירות Recovery Center שהותקנה, אולם אין כל השפעה קריטית על כל חלק אחר בשירות.

מענה לקריאה: 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, 365 ימים בשנה.

זמן מענה:עד 4 שעות

אירוע לדוגמה:

·         תוכנת Recovery Center  שהותקנה ועבדה בעבר, אינה מתפקדת כהלכה

·         בעיה בגיבוי מערכת של לקוח בודד

במידה שהקריאה נתקבלה במהלך יום עבודה (08:00 עד 18:00, יום ראשון עד חמישי), ואין פתרון מיידי, הקריאה תטופל במהלך יום העסקים הבא.

רמה 1 (גבוהה)

סיווג: הלקוח או החברה זיהה שגיאה או פגם אפשריים בשירות Recovery Center המשפיעים על מספר לקוחות או גורמים לפגיעה חמורה בתפקוד המערכת.

מענה לקריאה: 24 שעות, שבעה ימים בשבוע, 365 ימים בשנה

זמן למענה: הקריאה תטופל כקריאה דחופה עם מענה מיידי (העברה ישירה), או מייד לאחר סיום תקלה דחופה אחרת המטופלת כבר ע"י החברה.

אירוע לדוגמה:

·         החמרה של קריאה ברמה 2

·         הלקוח אינו מסוגל לאחזר את תכני הלקוח

·         הלקוח חווה בעיות גיבוי, הקשורות לחברה, במספר מערכות.

הקריאה תופנה מיידית לנציג שירות הלקוחות של החברה, אשר יהיה איש הקשר העיקרי ויתאם פעולות להשבת פעילות המערכת.

במידה שהבעיה תצריך תמיכה טכנית באתר, יבוצע תיאום מועד עם הלקוח.

כל 4 שעות, הנהלת החברה תבחן את המצב ונציג שירות הלקוחות ימסור ללקוח דוח מצב.


קריאות מסויימות עשויות להצריך בדיקות נוספות ואף פתרון פנימי מצד מומחים טכניים. על אף שהחברה תשאף לפתור קריאה פתוחה בלוח הזמנים הקצר ביותר שניתן, הדבר עשוי להיות תלוי במקרים מסויימים בזמינות קבלת מידע אבחנתי מצד הלקוח. במקרה כזה, החברה תנטר אירועים בכל שלב במהלך התהליך האבחוני ותיידע את הלקוח אודות כל התפתחות.

במידה שהלקוח מבצע הליך התאוששות מאסון (Disaster Recovery)או תרגיל התאוששות מאסון, הסכם רמת הלקוח הרגיל של Recovery Center יושעה למשך ההתאוששות מאסון. במהלך זמן זה, הסכם רמת השירות בזמן התאוששות מאסון, כדלהלן, ייכנס לתוקף. יש לפעול על פי תכנית האב להמשכיות עסקית של Recovery Center. בהתאם לרשום מטה:

התאוששות מאסון (גבוה)

סיווג: הלקוח מבקש הליך התאוששות מאסון באתר.

מענה לקריאה: 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, 365 ימים בשנה

זמן תיקון: הגדרת הבעיה תחל מיידית ותכנית התאוששות מאסון תוצע ללקוח, בהסתמך על האופי, המיקום וההיקף המדויק של הבעיה.

פעילות לפתרון הבעיה תבוצע 24 שעות ביממה עד אשר הבעיה תיפתר.

אירוע לדוגמה:

·         הפרעה למערכות קריטיות למשימה הנגרמות בשל אובדן נתונים

·         נזק כבד לתכני לקוח

·         נזק לכל אתר הלקוח

·         תרגיל מתוזמן של התאוששות מאסון

הקריאה מופנית מיידית לנציג שירות הלקוחות, אשר יהפוך לאיש הקשר העיקרי ויתאם את הפעולות הבאות:

·         יודיע לכל החברים הרלבנטיים בצוות ההנהלה הבכירה של 010

·         יבדוק היסטוריית קריאות קודמת

·         ייקבץ מאגרי נתונים ומערכות תמיכה אבחנתית מרחוק

·         יישם תהליך תיקון/החלפה/צוות תגובה מהירה

·         יסדיר הגעה לאתר של עובדיו הטכניים של [ספק השירות], במידת הצורך

·         ימסור עדכוני סטטוס בעיה ללקוח על בסיס קבוע

·         יצור קשר עם הלקוח על מנת לאשר פתרון מוצלח

·         ימסור ללקוח דוחות ספציפיים לאחר התאוששות מאסון (תקציר מנהלים בעניין התאוששות מאסון, יומן בעיות התאושוששות מאסון ולו''ז התאוששות מאסון).  5 תשלום בגין שרותי החברה

5.1 המחיר עבור השירותים המסופקים על ידי החברה מתעדכן מעת לעת.
התעריף שיחול על מתן השירות ללקוח יהיה התעריף הנקוב בהזמנת השירות המצורפת להסכם כנספח א' ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. עם חידוש תקופת השירות, יחול התעריף שפרסמה החברה, שיהיה בתוקף באותו מועד.
5.2 למען הסר ספק, בתכניות הכוללות תשלום חודשי קבוע, יחויב הלקוח בתשלום הקבוע בין אם היה מנוי לחודש שלם או לחלק ממנו וכן בין אם השתמש בפועל בשירותים ובין אם לאו.
5.3 התשלום עבור השירות יבוצע באמצעות חיוב בתחילת כל חודש קלנדרי של אמצעי התשלום שפרטיו נמסרו בהזמנת השירות, החיוב ישקף את הניצול בפועל של תשתיות החברה בסוף החודש שקדם לו, בהתאם לכתוב בהזמנת השרות.
5.4 תשלום עבור שימוש החורג בהיקף המפורט בהזמנת השירות יתבצע במועד החיוב הקרוב בתחילת החודש העוקב, בהתאם לתעריפי החברה ועל פי היקף השימוש החורג לפי רישומי החברה.
5.5 בסמוך ולאחר חיוב אמצעי התשלום, תשלח החברה חשבון ללקוח, שבו יפורט סכום החיוב. החשבון ישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שסיפק הלקוח לחברה. הלקוח יעדכן כתובת דואר זו ככל שיחול בה שינוי.
5.6 מבלי לגרוע מכל סעד אחר שהחברה זכאית לו, ומבלי לגרוע מסמכותה של החברה להפסיק את מתן השירות, הרי כל תשלום אשר לא ישולם במועדו, ישא ריבית פיגורים והוצאות גביה החל במועד שבו היה אמור להשתלם ועד למועד התשלום בפועל. לעניין זה, ריבית פיגורים היא ריבית הפיגורים המתפרסמת על ידי החשב הכללי של משרד האוצר.


6 חיובים כספיים

6.1 הלקוח רשאי לפנות לחברה בכתב, בדרכי ההתקשרות המפורטות בתחתית הסכם זה, לצורך בירור בקשר לחשבון שקיבל.
6.2 הלקוח רשאי לערער בכתב על נכונות חשבון שנשלח אליו, בתוך 30 יום מיום קבלת החשבון בידיו. ערעור על נכונות החשבון אינו מעכב את התשלום. במקרה שהערעור יימצא מוצדק, תשיב החברה ללקוח את התשלום העודף.
6.3 הלקוח מסכים כי הרשומות של החברה בדבר צריכת השירותים על ידיו יהוו ראיה מכרעת לעניין התשלום עבור אותם שירותים.


7 קניין רוחני

7.1 במסגרת השירות שמספקת החברה ללקוח, עושה החברה שימוש במערכות מחשב, בתוכנות מחשב, ובידע טכנולוגי, המוגנים בזכויות קניין רוחני, כגון זכות יוצרים, פטנטים, וסודות מסחר )להלן: קניין רוחני מוגן(. הלקוח מקבל זכות שימוש בקניין הרוחני המוגן בהיקף הדרוש לצורך קבלת השירות, אך אינו מקבל כל זכות בקניין הרוחני של החברה, ואסור לו לעשות בעצמו, או להרשות לאחרים, לעשות כל שימוש בקניין הרוחני המוגן של החברה החורג ממטרת קבלת השירות בתקופת השירות.
7.2 שם החברה, סימני מסחר שלה, רשומים ושאינם רשומים, וכן שמות וסימנים של מוצרים ושירותים שהחברה מספקת, הם רכושה של החברה. בכפוף להוראות כל דין, הלקוח אינו רשאי לעשות ברכוש האמור כל שימוש ללא רשותה של החברה בכתב ומראש.
7.3 כל הזכויות בתכנים שמעלה הלקוח למחשבי החברה, נותרות בידי הלקוח. הלקוח נותן לחברה הרשאה לעשות בתוכן כל פעולה הדרושה לשם מתן השירות, לרבות העתקה לצורך גיבוי וכל פעולה אחרת שתהיה נחוצה לפי שיקול דעתה של החברה.
7.4 החברה היא הבעלים של כל כתובות האינטרנט שהיא מעמידה לרשות הלקוח בתקופת השירות. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לשנות ולהחליף כתובות אלה.


8 התחייבות הלקוח לפעול על פי הדין

8.1 הלקוח מתחייב להשתמש בשירותי המחשוב הניתנים לו באופן חוקי בלבד, ובהתאם להוראות כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ובכפוף להוראות כל דין, הלקוח מצהיר ומתחייב כי לא יעשה שימוש בשירותי החברה לצורך אף אחד מאלו:
(א) פרסום חומר פורנוגרפי, זנות, הימורים אסורים, או שימוש בסמים מסוכנים;
(ב) התחזות, גניבת זהות, או מרמה אחרת כלשהי;
(ג) ביצוע האזנת סתר או פגיעה בפרטיות;
(ד) פגיעה בשמו הטוב של אדם בניגוד לחוק איסור לשון הרע;
(ה) פגיעה בזכות יוצרים, זכות מבצעים, פטנטים, סימני מסחר, או כל זכות קניין כיוצא באלה, של אדם אחר, לרבות סודות מסחריים, או פרסום של מוצרים ושירותים הפוגעים בזכויות קניין כאמור;
(ו) שיבוש פעולתו התקינה של מחשב, שיבוש חומר מחשב, או חדירה למחשב, באמצעות "וירוס", "סוס טרויאני", "רוגלה", או כל אמצעי אחר כיוצא באלה בניגוד לחוק המחשבים תשנ"ה 1332
(ז) הפצה אסורה של דואר אלקטרוני )ספאם(;
(ח) יבוא או יצוא אסורים;
(ו) פעולה המפירה התחייבות אחרת על פי כל דין או על פי הסכם.
8.2 בכפוף לכל דין, הלקוח מתחייב לפקח על התכנים המועלים לשרתי החברה במסגרת השירות הניתן לו, על ידי עובדיו או כל אדם אחר מטעמו, ולשאת במלוא האחריות על פי כל דין לתכנים אלו. יובהר כי החברה אינה מקיימת פיקוח כלשהו על התכנים שמעלה הלקוח.
8.3 במקרה של חשש להפרת הוראות אלה על ידי הלקוח, בעקבות תלונה של אדם אחר או מיוזמתה של החברה, החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק באופן מיידי את השירות הניתן ללקוח.


9 שיפוי החברה

הלקוח מתחייב לשפות את החברה על כל נזק שייגרם לה, לרבות כל טענה או תביעה של צד ג', בישראל או מחוץ לישראל, ולרבות הוצאות משפטיות מלאות, בקשר לפעולות הלקוח ו/או לשימוש של הלקוח במשאבי המחשוב של החברה.


10 שמירה על פרטי הלקוח

להלן עיקרי הדברים בנוגע לשמירה על פרטי הלקוח, מסמך מעודכן על מדיניות הפרטיות של החברה מצוי באתר החברה בקישור הבא: https://010.co.il/about-us/privacy-policy
10.1 החברה לא תגלה לאדם אחר את שמו ו/או מענו ו/או פרטי זיהוי אחרים של הלקוח, אלא במקרים אלה:
(א) הלקוח נתן הסכמתו לכך.
(ב) לצורך קיום הוראה של גורם מוסמך על פי דין או על פי צו שיפוטי;
(ג) לצורך גביית כספים המגיעים לחברה מהלקוח, ובלבד שהמידע שנמסר דרוש לשם גביית הכספים;
(ד) במקרה שהלקוח יפר את כללי ההתנהגות המפורטים לעיל.
10.2 החברה מתחייבת לשמור בסודיות כל תוכן שיעלה הלקוח למחשבי החברה, תוכן זה לא תגלה החברה לאדם אחר כלשהו, אלא במקרים אלו:
(א) על פי בקשתו המפורשת של הלקוח;
(ב) לצורך אספקת השירות על פי הזמנת השירות;
(ג) לצורך קיום הוראה של גורם מוסמך על פי דין או על פי צו שיפוטי
10.3 הלקוח מסכים שהחברה תיצור אצלה עותק ו/או עותקים מכל מסמך, מכתב, תשדורת, קובץ, שיחה, וכל מידע אחר שהלקוח ביצע או שמר על מחשבי החברה, וזאת לצורך גיבוי ו/או לצורך בקרה ושמירה על תקינות המערכת.
10.4 הלקוח מסכים לקבל דואר פרסומי מהחברה, לרבות דואר אלקטרוני. הלקוח רשאי לבקש שלא לקבל דואר פרסומי כאמור לעיל, ובקשה כזו תירשם ותיושם על ידי החברה ככל שיהיה ניתן.


11 הגבלת אחריות החברה

11.1 החברה עושה כל מאמץ לספק ללקוח שירות באיכות גבוהה, תוך הקפדה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר של אמינות. יחד עם זאת, בשים לב לאופי השירות, מוסכם בין הצדדים במפורש כדלקמן:
11.2 השירותים שמספקת החברה עלולים מעצם טבעם להיות נתונים להפסקות ו/או הפרעות ו/או תקלות טכניות שונות, לרבות תקלות בתכנה, בחומרה, בקווי תקשורת, או בתשתית הפיזית של החברה לרבות הפרעות/הפסקות זמניות או קבועות כמובא להלן בהסכם. החברה נוקטת בכל האמצעים הסבירים והמקובלים לאספקה של השירותים ברמה גבוהה, אולם אינה יכולה להבטיח לספק את השירותים באופן רציף וללא תקלות.
11.3 השירותים מוענקים כפי שהם as is וללא כל מצג שהוא ביחס לטיבם ו/או לאיכותם ו/או להתאמתם לצרכי הלקוח או לשימוש מסוים.
11.4 הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי רשת האינטרנט והמידע המועבר בה אינם בשליטת החברה והחברה אינה נותנת כל מצג ביחס לרשת האינטרנט, או ביחס לכל פעולת תקשורת המבוצעת באמצעותה או שירותים המסופקים באמצעותה.
11.5 הלקוח מצהיר כי הסעיפים הבאים הינם מחוייבותו הבלעדית:
(א) להגן על הנתונים המאוחסנים באמצעות מערכות אבטחת מידע מתאימות (תוכנת אנטי וירוס עדכנית).
(ב) לשמור בסודיות את אמצעי הזיהוי והסיסמאות המשמשים אותו לכניסה לתחום המוקצה לו במחשבי החברה, ולפקח על עובדיו או כל אדם אחר מטעמו העושה שימוש באמצעי הזיהוי והסיסמאות;
11.6 הלקוח יאפשר לחברה ולנציגיה גישה מהירה למערכותיו לצורך נקיטת פעולות שיחזור המידע. במידה ולצורך בדיקת מערכות הלקוח יידרש איש מקצוע הבקיא בהפעלת מערכות הלקוח, יעמיד הלקוח לרשות החברה, על חשבונו, איש טכני בעל ידע טכני.
11.7 בשים לב לכל האמור לעיל, הצדדים מסכימים כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח במקרה של תקלה כלשהי או הפסקה כלשהי בשירות שיקבל, לרבות אבדן מידע מכל סוג, עיכוב במשלוח מידע או קבלת מידע, הגעת מידע שלא ליעדו, או שיבוש במידע.
11.8 החברה מאשרת כי הזמינות של שירות הגיבוי הינם חיוניים על מנת להבטיח כי תכני הלקוח יגובו, יועברו אל מחוץ לאתר ויהיו זמינים לאחזור במועד בקשה במסגרת יעד הזמן להתאוששות (RTO) ויעד נקודת ההתאוששות (PRO) שהוסכמו בין 010 לבין הלקוח.
11.9 החברה מתחייבת כי במידה וזמן השחזור דרך רשת האינטרנט הינו ארוך מעל הסביר ובמידה ונדרש מהלקוח לשחזר את רוב תכניו או כמות מידע גדולה אשר זמן השחזור שלה גדול מיום עבודה דרך רשת האינטרנט, החברה תשחזר את המידע במרכז המידע של החברה ותשלח את המידע במערך אחסון נייד ללקוח עם שליח ללא תשלום, וזאת כדי לקצר את תהליך השחזור והחזרה לעבודה אצל הלקוח.
11.10 במידה ושחזור מידע לא צלח, תשפה החברה לקוח אשר ביקש שחזור והשחזור לא צלח באם התמלאו כל התנאים הבאים:
1. הזיכוי יהיה בגובה התשלומים ששולמו לחברה עבור השרות עבור החודש שבו לא ניתן היה לשחזר
2. הלקוח שילם במלואו את כל עלות השרות החודשי ואינו חייב כספים לחברה עד למועד השחזור.
3. הלקוח פעל בהתאם להוראות החברה ודרישותה וגיבה את הנתונים בצורה קבועה וללא תקלות.
4. הלקוח הודיע לחברה מיד על קרות התקלה,
5. הלקוח שיתף פעולה מלא עם החברה בנסיונות השחזור ואיפשר לחברה לפעול במסגרת קריאות השרות שנפתחו ע"י מחלקת השרות והתמיכה של החברה.
11.11 הלקוח מתחייב לדווח לחברה מיד על כל תקלה כאמור. השבת החלק היחסי של תשלומי הלקוח תהיה בשים לב למועד ההודעה על התקלה.
11.12 בשום מקרה לא תהא החברה אחראית על פעולות של הלקוח שגרמו נזק ללקוח עצמו, ללקוחותיו, או לצד שלישי כלשהו, ומלוא האחריות על פעילות הלקוח תהא מוטלת על הלקוח בלבד.


12 הפסקה זמנית של השירות

החברה רשאית להפסיק באופן מיידי את השירותים הניתנים ללקוח, כולם או מקצתם, באופן זמני ולפרק זמן מינימלי במידת האפשר, תוך הודעה ללקוח ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין, אם הדבר דרוש לצורך תפעולה, תחזוקתה או הרחבתה של חוות השרתים של החברה, או מטעמים טכנולוגיים אחרים לפי שיקול דעת החברה.


13 הפסקה זמנית או קבועה של השירות עקב גורם שאינו בשליטת החברה

החברה רשאית להפסיק באופן מיידי את השירותים הניתנים ללקוח, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע, אם הדבר יהיה מחמת כוח עליון שאינו בשליטת החברה, כדוגמת שריפה, הצפה, סכסוך עבודה, תאונה, מלחמה או פעולת טרור, או כיוצא באלה, או על פי הוראה של רשות מוסמכת. הוראות אלה אינן גורעות מזכות החברה לבטל את החוזה מעיקרו, כמפורט להלן.


14 תקופת ההסכם וחידוש תקופת ההתקשרות

14.1 תקופת ההסכם תהיה תקופת המסלול אליה הצטרף הלקוח על פי הזמנת השירות, והתקופות הנוספות שיתווספו אליה בהתאם להוראות שלהלן.
14.2 בתום תקופת המסלול, ההסכם יוארך באופן אוטומטי, לתקופות של חודש אחד בכל פעם, אלא אם החליט הלקוח על הפסקת השירות מיוזמתו וביצע זאת במערכות החברה, או הודיע לחברה בכתב על כך וזו תיכנס לתוקף בתוך 3 ימי עסקים.


15 הפסקת ההתקשרות על ידי החברה

15.1 החברה רשאית להפסיק באופן מיידי את השירותים הניתנים ללקוח, כולם או מקצתם, ו/או לבטל את ההסכם עם הלקוח, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
(א) הלקוח לא שילם לחברה תשלום שהוא חב בו בעד השירותים שהוא מקבל מהחברה;
(ב) הלקוח לא מסר פרטי זיהוי נכונים;
(ג) הלקוח הפר תנאי מהותי בהסכם;
(ד) החברה סבורה, לפי שיקול דעתה, כי נעשה שימוש לרעה בשירות הניתן ללקוח, באופן שעלול לגרום נזק לציבור ו/או לחברה ו/או ללקוחותיה;
(ה) הלקוח הפסיק את פעילותו העסקית, או שנפתחו נגדו הליכי כינוס נכסים או מימוש שעבוד או שהוטל עיקול על זכויותיו בחברה;
(ן) קיימת מגבלה חוקית על המשך מתן השירות;
(ז) במקרה של תקיפה של הלקוח על ידי צד שלישי, אשר החברה סבורה לפי שיקול דעתה כי עלולה לגרום נזק למחשבי החברה או ללקוחותיה. במקרה כזה הפסקת השירות תהיה לפרק זמן מינימלי עד להסרת החשש כאמור;
15.2 החברה רשאית, אך לא חייבת, להודיע ללקוח על ביטול החוזה. עם ביטול החוזה תישלל הגישה של הלקוח למשאבי המחשוב של החברה. לאחר 10 ימי עבודה, יימחק כל התוכן של הלקוח ממחשבי החברה.


16 סיום ההתקשרות על ידי הלקוח

16.1 הלקוח רשאי להפסיק באופן מיידי את קבלת השירותים מהחברה, כולם או מקצתם, ו/או לבטל את ההסכם עם החברה, לפי שיקול דעתו המוחלט וללא צורך במתן הסבר הלקוח רשאי לעשות וזאת בדרך של הודעה לחברה.
16.2 אין בהפסקת קבלת השירותים כאמור כדי לגרוע מחובתו של הלקוח לתשלום יתרת החוב עד לתום תקופת השירות.
16.3 ביקש לקוח להפסיק את השירות, יודיע בכתב לחברה לפחות 30 ימי עסקים טרם המועד בו יופסק השירות.


17 התנהלות הצדדים בתום השירות

עם סיום החוזה/השירות או ביטולו או הפסקתו על ידי אחד הצדדים, מכל סיבה שהיא, יחולו הכללים הבאים:
17.2 כל השירותים הניתנים ללקוח יופסקו ועל הלקוח לדאוג להעברת נתוניו אליו כמו גם להודעה לאחרים על השינוי הנובע מכך לרבות שינוי בכתובת הדואר האלקטרוני שלו, כתובות IP וכל שינוי אחר.
17.2 על אף אחד מהצדדים לא יחולו חובות כלפי הצד השני אלא במידה שהדבר נקבע במפורש בהסכם זה.
13.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי החברה אינה מחויבת (אף שהיא רשאית) לשמור נתונים של הלקוח לאחר ביטול החוזה ו/או סיום השרות. במידת האפשר החברה תשמור על נתוני הלקוח ל-14 יום לאחר תום השירות


18 תנאים כלליים

18.1 החברה רשאית להעביר את זכויותיה ו/או את חובותיה על פי ההסכם לידי אדם אחר, לפי שיקול דעתה המוחלט.
18.2 הלקוח אינו רשאי להעביר את הזכויות והחובות על פי הסכם זה אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש.
18.3 אם הוראה כלשהי בהסכם זה תימצא על ידי ערכאה מוסמך כבלתי ניתנת לאכיפה, כל יתר הוראות ההסכם ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים.
18.4 למען הסר ספק, יובהר כי הוראות הסכם זה אינן יוצרות בין הלקוח לבין החברה יחסים משפטיים מסוג שותפות, נאמנות, שליחות, שמירה, או יחסי עבודה. התפקיד היחיד של החברה כלפי הלקוח הוא לספק שירותי מחשוב כמפורט בהסכם זה.
18.5 הימנעות החברה מלאכוף את חובות הלקוח לפי ההסכם, כולן או מקצתן, לא תיחשב כויתור על קיום החובות כאמור, והיא לא תמנע מהחברה לתבוע בגין הפרת החובות במועד מאוחר יותר או בגין הפרה אחרת.


19 הוראות מיוחדות בעניין הדין החל וסמכות שיפוט

19.1 בכל תביעה הקשורה להסכם זה או נובעת ממנו, ו/או לשירותים שניתנו לפי ההסכם ו/או לתשלומים הקשורים להסכם, תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד.
19.2 הדין החל על הסכם זה, לרבות על דרך ביצועו ועל פירוש הוראותיו, הוא הדין של מדינת ישראל בלבד, וזאת למעט הוראות בעניין ברירת דין.
19.3 מוסכם כי תקופת ההתיישנות להגשת תביעה הקשורה להסכם זה או נובעת ממנו, ו/או לשירותים שניתנו לפי ההסכם ו/או לתשלומים הקשורים להסכם, תהיה שנה אחת מעת קיום המעשה או המחדל נושא התביעה.